«نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار» یا به‌اختصار «نماتن» مجموعه‌ای است از استانداردهای مربوط به ارجاع کار (برون‌سپاری) و اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری که به‌طور اختصاصی با توجه به شرایط کشور ما و برمبنای استانداردهای بین‌المللی این حوزه، تدوین و از سوی شورای‌عالی انفورماتیک کشور به سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است.

فاز 2 (استانداردهای اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری) و 3 (تدوین طرح جامع مهندسی نرم‌افزار) توسط شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان تدوین شده است.

فاز اول :

نام سند 
فایل
معرفی
01_NMTN.INT.pdf
مرحله اول : نحوه ارجاع کار  
 فصل اول : مشاوره پروژه های نرم افزاری
02_NMTN.CNS.pdf
مرحله اول : نحوه ارجاع کار
فصل دوم : تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)
03_NMTN.RFP.pdf
مرحله اول : نحوه ارجاع کار
فصل سوم : نظارت بر پروژه های نرم افزاری
04_NMTN.MNT.pdf
مرحله اول : نحوه ارجاع کار
فصل چهارم : پیشنهاد (Proposal)
05_NMTN.PRP.pdf
مرحله اول : نحوه ارجاع کار
فصل پنجم : برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد
06_NMTN.EVL.pdf
مرحله اول : نحوه ارجاع کار
فصل ششم : پیمان نامه نرم افزاری
07_NMTN.CNT.pdf

فاز 2 (استانداردهای اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری) و 3 (تدوین طرح جامع مهندسی نرم‌افزار) توسط شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان تدوین شده است.

فاز دوم :

نام سندشرح
مقدمه
NMTN.STD.Phase2Intro.pdf
استاندارد سند توصیف متدولوژی (MDD)
NMTN.STD.MDD.pdf
استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)
NMTN.STD.ProjPlan.pdf
استاندارد طرح تضمین کیفیت پروژه (QAP)
NMTN.STD.QAP.pdf
استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)
NMTN.STD.CMP.pdf
استاندارد طرح آزمون
NMTN.STD.TestPlan.pdf
استاندارد طرح انتقال نرم‌افزار
NMTN.STD.DeploymentPlan.pdf
استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار
NMTN.STD.GuaranteePlan.pdf
استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری (V&V)
NMTN.STD.VVP.pdf
استاندارد طرح نظارت
NMTN.STD.MonitoringPlan.pdf
واژه‌نامه
NMTN.STD.Glossary.pdf

فاز 3: طرح جامع نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار :

طرح جامع نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار