شرح
Description
استاندارد
تاریخ انتشار
زبان
فایل
استاندارد ایزو 27001-2022
ترجمه استاندارد ISO27001:2022
(ترجمه مهندس مهدی واعظ نژاد)
ISO/IEC 27001:2022
2022
Fr
ISMS 27001-2022 -FA.pdf
استاندارد ایزو 27001-2022
 Information security, cybersecurity
and privacy protection — Information
security management systems —
Requirements
ISO/IEC 27001:2022
2022
En
ISO IEC 27001-2022.pdf
استاندارد ایزو 27002-2022
Information security, cybersecurity
and privacy protection — Information
security controls
ISO/IEC 27002:2022

2022
Third edition
En
ISO27002-2022.pdf
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی –سیستمهای   (سامانه های مدیریت اطلاعات – مرور کلی واژگان
Information Technology –   Security techniques – Information Security Management System – Overview and   Vocabulary
ISO/IEC 27000
1394
Fr
INSO-27000-2015 IRAN.pdf
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی –سیستمهای   (سامانه های مدیریت اطلاعات – الزامات
Information Technology –   Security techniques – Information Security Management System – Requirement
ISO/IEC 27001
1395
Fr
INSO -ISO-IEC -27001 2015 fr.pdf

Information technology —   Security
techniques — Information security
management systems —   Requirements
ISO/IEC FDIS 27001:2013(E)
2013
En
27001 2013 en.pdf
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی  - آیین کار برای کنترل   های امنیتی
Information technology —   Security
techniques — Code of   practice for
information security   controls
ISO/IEC 27002:2013(E)
1394
Fr
INSO-ISO-IEC-27002 fr.pdf

Information technology —   Security
techniques — Code of   practice for
information security   controls
ISO/IEC 27002:2013(E)
2013
En
ISO 27002-2013 en.pdf
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی  - راهنمای اجرای سامانه   مدیریت امنیت اطلاعات
Information technology.Security
techniques- Information   security
management system   implementation
guidance
Identical with
ISO/IEC 27003: 2010
2010
Fr
ISIRI-ISO-IEC-27003 2010.pdf

Information technology — Security
techniques — Information security
management system implementation
guidance
ISO/IEC 27003:2010(E)
2010
En
ISIRI-ISO-IEC-27003 2010.pdf

Information   technology - Security
Techniques   -  Information security
Management – Monitoring ,   measurement , analysis and Evaluation
ISO/IEC 27004:2016(E)
2016
En
ISO_IEC_27004_2016_EN.pdf.pdf
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی   -   مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
Information   technology - Security
Techniques   – Information  Security Risk Management
ISO/IEC   27005:2011
Apr.2013
1392
Fr
INSO-ISO-IEC-27005-1392 fr.pdf
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الزامات برای نهادهای ممیزی و صدور گواهینامه سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات
Information   technology - Security
Techniques-
 Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
Identical with
ISO/IEC 27006:2015
1396
Fr
INSO-ISO-IEC - 27006.pdf
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزی سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات
Information   technology - Security
Techniques-
Guidelines for information security management systems auditing (focused on auditing the management system)
ISO-IEC
27007
1st. Edition
1392
Fr
INSO-ISO-IEC-27007 fr.pdf
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزان در کنترل های امنیت اطلاعات
Information   technology - Security
Techniques
Guidelines for information security management systems auditing (focused on auditing the management system)
ISO/IEC TR
27008:2011
1391
Fr
INSO-IEC-TR-27008.pdf
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات برای ارتباطات بین بخشی و بین سازمانی
Information   technology - Security
Techniques
 Information security management for inter-sector and inter-organizational communications
Identical with
ISO/IEC 27010:2015
1396

INSO-ISO-IEC-27010 2017 fr.pdf
فناوری اطلاعات - فنون امنیتی - راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای سازمان های ارتباط از راه دور بر پایه استاندارد ISO\IEC 27002
Information   technology - Security
Techniques
 Information security management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002
Identical with
ISO/ IEC27011:2008
1389
Fr
ISIRI-ISO-IEC-27011 2008.pdf
فناوری اطلاعات-فنون امنیتی -راهنمای پیاده سازی یکپارچه استانداردهای ISO/IEC 27001 , ISO/IEC 20000-1
Information   technology - Security
Techniques
 Guideline on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 (derived from ITIL)
Identical with
ISO/IEC 27013:2015

Fr
INSO-ISO-IEC-27013 fr.pdf
تنش پذیری سازمانی : سامانه های مدیریت امنیت ، آمادگی و استمرار - الزامات به همراه راهنمای استفاده
Organizational Resilience : Security, Preparedness, and continuity management systems - Requirements whit Guidance for use

1392
Fr
16345.pdf