مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات OISM-3 توسط انتشارات آتی نگر منتشر شد .در این کتاب که با اخذ مجوز و تحت نظارت موسسه OpenGroup ترجمه و منتشر شده ، سطح بندی بلوغ سازمانها در مدیریت امنیت اطلاعات و راههای سنجش و شاخص ها و فرآیندهای ارزیابی بلوغ امنیت اطلاعات مشخص شده است .