امروز بصورت بسیار ساده می خواهیم در مورد انواع تست نفوذ سنجی یا هک قانونمند صحبت کنیم ، ببینید دوستان در ساده ترین شکل طبقه بندی تست های نفوذ سنجی ، ما دو دسته بندی کلی داریم ، تست های نفوذ سنجی داخلی یا Internal Penetration Test که درون شبکه داخلی انجام می شوند و تست های نفوذ سنجی خارجی یا External Penetration Test که از خارج از شبکه سازمانی انجام می شوند . حال این دو دسته بندی از نظر میزان اطلاعاتی که در اختیار نفوذگر قرار می گیند به سه دسته بندی تقسیم می شوند که به شکل زیر هستند :

  1. White-Box Hacking در این نوع حمله متقاضی حمله اطلاعات کاملی از سیستم را در اختیار نفوذ کننده قرار می دهد.
  2. Gray-Box Hacking در این نوع حمله متقاضی حمله اطلاعات نسبتا مناسبی برای انجام حمله در اختیار نفوذ کننده قرار می دهد.
  3. Black-Box Hacking در این نوع حمله هیچگونه اطلاعاتی به تیم تست نفوذ سنجی یا مهاجمان قرار داده نمی شود.

طبیعتا در قراردادهای تست های نفوذ سنجی با دقت تمام این جزئیات باید تشریح شوند و در اختیار طرفین قرارداد قرار بگیرند ، هر چند در ایران تست های نفوذسنجی با این دقت به ندرت پیدا می شوند و اکثر مواردیکه شاهد تست هستیم در واقع ارزیابی آسیب پذیریها یا همان Vulnerability Assessment با ابزارهای اسکنر انجام می شود و خروجی ترجمه و تحویل می شود.