شرحDescriptionاستانداردتاریخ   انتشارزبانفایل
مدیریت ریسک – اصول و رهنمودهاRisk Management –   Principle and GuidelinesISO31000
FrISO 31000 - first - Fr.PDF

Risk management – GuidelinesISO 31000:20182018EnBS ISO 31000-2018.pdf
مدیریت ریسک – اصول و رهنمودهاRisk management – GuidelinesISO 31000:20181398Fr31000 -1398 fr.pdf

Risk management — Principles and
guidelines
ISO 31000:20092009-11-15EnISO 31000 Risk Management 2015.pdf
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات   به منظور تداوم کسب و کارInformation technology— Security
techniques — Guidelines for information
and communication technology readiness
for business continuity
ISO/IEC TR 27031:20111392FrINSO-ISO-IEC-TR-27031.pdf

Societal   security – Business continuity
management systems – Requirements
ISO 22301:20122012-05-15EnBCM - ISO 22301.pdf
امنیت   جامعگی – سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار – راهنما Societal security — Business continuity
management systems — Guidance

2015Frjameegi.pdf