شرح
شرح
استاندارد
تاریخ   انتشار
زبان
فایل
 فناوری اطلاعات-حکمرانی فناوری اطلاعات- حکمرانی داده‌ها‌-قسمت 1:کاربرد استاندارد ISO/IEC 38500 درحکمرانی داده‌ها‌
Information technology —   Governance
of IT — Governance of data — 
Part 1: Application of   ISO/IEC 38500 to the
governance of data
ISO/IEC 38505-1: 2017
2019
Fr
38505.pdf

COBIT 2019
Introduction and
Methodology

2019
En
COBIT-2019-Framework-Introduction-and-Methodology_res_eng_1118.pdf

Corporate Governance of information Technology
ISO/IEC 38500:2008
First Edition 2008
En
ISO38500.pdf

The TOGAF® Standard, Version 9.2
The Open Group Standard
The TOGAF® Standard, Version 9.2
ISBN: 1-947754-11-9
Document Number: C182

En
فناوری اطلاعات - حاکمیت فناوری اطلاعات - چارچوب و مدلInformation Technology – Governance of IT – Frameowrk and Model
201251394Fr20125.pdf
حاکمیت فناوری و اطلاعات - راهنما برای استانداردهای مبتنی بر اصول در حاکمیت فناوری و اطلاعات Governance of information
technology —
Guidance for principles-based
standards in the governance of
information technology
Identical with
ISO/IEC TR
38504: 2016
1397Fr15715-1397.pdf