شرح
Name
استاندارد
تاریخ انتشار
زبان
فایل
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات
قسمت 1 : الزامات سامانه مدیریت خدمات

ISO/IES   20000-1
1398ّFr16347-1-1398 .pdf

Information technology —Service management
Part 1: Service management system requirements
ISO/IES   20000-1
2018En
BS ISO IEC 20000-1-2018.pdf

Information technology
Service management
Part 2: Guidance on the application of
service management systems

2012
BS_ISO_IEC_20000-2-;2012(E).pdf
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات
قسمت 1 : الزامات سامانه مدیریت خدمات
Information technology Service management-
Part 1 : Service management system requirements
ISO/IES   20000-1
اردیبهشت 92
Fr

Information technology Service management-
Part 1 : Service management system requirements
ISO/IES   20000-1
2011-04-15
En
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات
قسمت 2 : راهنمای کاربرد سامانه های مدیریت خدمات
Information technology – Service management-
 Part 2 : Guidance on the application of sevice management systems
ISO/IES   20000-2
1391
Fr
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات
قسمت 3 : راهنمایی برای تعریف دامنه و کاربردپذیری
Information technology  Service management-
 :Part 3: Guidance on scope definition and applicability of  ISO/IEC 20000-1
ISO/IES   20000-3
1392
Fr
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات
قسمت 4 : مدل مرجع فرآیند (فاقد اعتبار)
Information technology - Service Management –
Part 4: Process reference model
ISO/IES   20000-4
1394
Fr
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات
قسمت 5 : طرح نمونه پیاده سازی
Information technology -Service
 : management - Part 5
Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1
ISO/IES   20000-5
1395
Fr
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات
قسمت 6 : الزامات برای نهادهای   ممیزی و گواهینامه کننده سامانه های خدمات مدیریت خدمات
Information technology - Service management - Part 6 : Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems
ISO/IES   20000-6
1397
Fr
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات
قسمت 7
Information technology — Service management — Part 7:Guidance on the integration and   correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013
ISO/IES   20000-7
2019
En
فىايري اطلاعات - مديزيت خدمات -
قسمت 9: را هنماي کاربرد براي خدمات   ابری
Information technology — Service management — Part 9: Guidance on the application of   ISO/IEC 20000-1 to cloud services
ISO/IEC TR 20000-9
(2015)
1395
Fr
فىايري اطلاعات - مديزيت خدمات -
قسمت 10: مفاهیم و واژگان
Information technology - Service management
Part 10: Concepts and terminology
ISO/IEC TR 20000-10
(2015)
1395
Fr
فىايري اطلاعات - مديزيت خدمات -
قسمت 11: راهنمای ارتباط بین   استاندارد ملی ایران شماره 1-16347 : سال 1392 و چارچوب های مدیریت خدمات :   ITIL
Information technology – Service Management — Part 11 :Guidance on the relationship   between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: ITIL
ISO/IEC TR 20000-11:2015
1395
Fr

تفاوت ITIL با ISO 20000 چیست ؟

ITIL کتابخانه‌ای از مجموعه بهترین راهکارهای پیشنهادی برای فرایند‌ها و عملیات‌هاست که بیشتر حالت توصیفی دارد تا تجویزی. در ITIL مجموعه‌ای از راهکارها به شما پیشنهاد می‌شود که مجبور به اجرای آنها نیستید. همین باعث شده‌است که گاهی ITIL  را به‌عنوان استانداردی خود‌مختار در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات معرفی می‌کنند که استفاده از عبارت استاندارد به‌دلیل ماهیتITIL  جایز نیست. از طرفی ISO 20000 یک استاندارد auditable است که ۲۵۶ الزام اساسی برای شرکت‌های مایل به اخذ این گواهی‌نامه در آن تعریف شده‌است.

این استاندارد از دو بخش تشکیل شده‌است که عبارتند از ISO/IEC 20000-1 یعنی الزامات و کارهایی باید صورت بگیرد و O/IEC 20000-2    که شامل code of practice  راهنمایی برای نحوه اجرای این اقدامات به‌صورت جزئی‌تر می‌شود.

تفاوت دیگر در صدور گواهی‌نامه برای افراد در سیستم ITIL  و صدور گواهی‌نامه برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در سیستم ISO20000 میباشد. در سیستم ITIL افراد آموزش می‌بینند تا این دانش را به شرکت خود انتقال بدهند و به نسبت نیازهایشان اقدامات لازم را اجرا کنند، اما در ISO 20000 این سیستم کمک می‌کند تا مفهوم خدمات IT  و بهبود آنها در شرکت‌ها عملی شود.