شرحشرحاستانداردتاریخ   انتشارزبانفایل
سیستمهای   مدیریت کیفیت – الزاماتQuality Management System – RequirementsISO9001-2015 (5th   Edition)1396Fr9001-1396.pdf
سیستمهای   مدیریت کیفیت – مبانی و واژگانQuality   Management Systems-
Fundamentals and Vocabulary
ISO   9000:
2015
1396Fr9000-1396.pdf
سیستمهای   مدیریت کیفیت – راهنماهایی برای بهبود عملکردQuality   Management Systems-
Guidelines   for performance improvments
ISO   90041382Fr9004-2003-fr.PDF
سیستم های   مدیریت کیفیت - رهنمودهایی برای کاربرد استاندارد ملی ایران - ایزو 9001 در   سازمان های محلی حکومتیQuality   management systems -
Guidelines   for the application
of ISO   9001:2008 in local government

1389FrGuaid9001.PDF
سیستم های   مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه هاQuality   management systems — Guidelines for quality management in projectsISO   10006 : 20032003FrISIRI-ISO 10006.pdf
سيستم مديريت فراگير- الزاماتTotal   Management System –Requirements

Fr13000.pdf