شرحDescriptionاستانداردتاریخ   انتشارزبانفایل
رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت
INSO-ISO-190111392FrINSO-ISO-19011-93.pdf


Guidelines for auditing management systemsISO 19011:2018(E)2018EnISO-19011-2018.pdf
ارزيابي انطباق- الزامات نهادهاي ارائه‌كننده خدمات مميزي و گواهي‌كردن سيستم‌هاي   مديريت– قسمت اول: الزامات
INSO-ISO-IEC 17021-11396Fr17021-1-1396fr.pdf

Conformity assessment —   Requirements for bodies providing audit and certification of management   systems — Part 1: RequirementsISO/IEC 17021-1:2015(E)2015EnISO_IEC_17021-1_2015(en).pdf
ارزیابی انطباق - الزامات نهاد های ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های   مدیریت - قسمت دوم: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت   زیست محیطی
INSO-ISO-IEC 17021-21397FrINSO-ISO-IEC 17021-2-1397fr.pdf
ارزیابی انطباق - الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های   مدیریت - قسمت سوم: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت   کیفیت
INSO-ISO-IEC 17021-31397FrINSO-ISO-IEC 17021-3fr.pdf
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت   - قسمت چهارم : الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت پایداری رویداد
INSO-ISO-IEC 17021-41394FrINSO-ISO-IEC 17021-4fr.pdf
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های   مدیریت- قسمت پنجم : الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت دارایی
INSO-ISO-IEC 17021-51396Fr17021-5-1396fr.pdf
ارزیابی انطباق - الزامات نهاد‌های ارائه­ کننده خدمات ممیزی و گواهی­ کردن سیستم‌های مدیریت - قسمت یازدهم: الزامات شایستگی برای ممیزی و گــواهـی­ کردن سیستم ­های مدیریتِ مدیریت تسهیلات
ISO-IEC-TS 17021-111398Fr17021-11-1398fr.pdf
ارزیابی انطباق- الزامات نهاد‌های ارائه­ کننده خدمات ممیزی و گواهی­ کردن سیستم‌های مدیریت- قسمت دهم : الزامات شایستگی برای ممیزی و گــواهـی­ کردن سیستم­ای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
ISO-IEC-TS 17021-101398Fr17021-10-1398fr.pdf
ارزیابی   انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت - قسمت هفتم: الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده ای
INSO - ISO - IEC 17021-71394FrINSO+-+ISO+-+IEC17021-7-94.pdf
ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت - قسمت ششم :الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار
INSO - ISO - IEC 17021-61394FrINSO - ISO - IEC - 17021-6-94.pdf

Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systemsISO/IEC 17021-2:2016(E)2016Eninfo_isoiec17021-2{ed1.0}en.pdf
ارزیابی انطباق - الزامات و توصیه هایی برای محتوای گزارش ممیزی ضخص ثالث در خصوص سیستمهای مدیریت Conformity assessment — Requirements
and recommendations for content of a
third-party audit report on management
systems
INSO/ISO-IEC
17022
2015Frqualitymanagement-INSO-ISO-IEC+17022.pdf