شرحDescriptionاستانداردتاریخ   انتشارزبانفایل
فناوری   اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 1- کلیات
INSO 10825-1 st. Editio   May.20131391Fr10825-1.pdf
فناوری   اطلاعات - فنون امنیتی - مفهوم احراز هویت برای بیومتریک ها
ISO/IEC 24761:20091389Fr
ISIRI-ISO-IEC 24761.PDF
فناوری   اطلاعات - فنون امنیتی - مهندسی امنیت سامانه ها - مدل قابلیت رشد (SSE-CCM r)
ISO/IEC 21827: 20081389Fr
ISIRI-ISO--IEC 21827.PDF
فناوری   اطلاعات - فنون امنیتی- مدیریت رویداد امنیت اطلاعات
ISO IEC-TR 18044: 20041389Fr
ISIRI-ISO-IEC-TR 18044.PDF
فناوری   اطلاعات - فنون امنیتی- الزامات آزمون برای ماژول های پنهانی
ISO/IEC 24759:20081389Fr
ISIRI-ISO-IEC 24759.PDF
فناوری   اطلاعات - فنون امنیتی - راهنما برای تولید پروفایل های حفاظتی و اهداف امنیتی
ISO/IEC TR 15446 : 20091389Fr
ISIRI-ISO-IEC-TR 15446.PDF