شرح
شرح
استاندارد
تاریخ   انتشار
زبان
فایل
فناوری   اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 1- کلیات
Information   Technology – Security technique- Entity Authentication Part 1 : General
INSO 10825-1 st. Editio   May.2013
1391
Fr
10825-1.pdf
فناوری   اطلاعات - فنون امنیتی - مفهوم احراز هویت برای بیومتریک ها
Information Technology –   Security technique- Entity Authentication Part 2 :
Mechanisms using symmetric   encipherment algorithms
ISO/IEC 24761:2009
1389
Fr

10825-2.pdf
فناوری   اطلاعات - فنون امنیتی - مهندسی امنیت سامانه ها - مدل قابلیت رشد (SSE-CCM r)
Information Technology –   Security technique- Entity Authentication Part 3 : Mechanisms Using Digital   Signature Techniques
ISO/IEC 21827: 2008
1389
Fr

10825-3.pdf
فناوری   اطلاعات - فنون امنیتی- مدیریت رویداد امنیت اطلاعات
Information Technology –   Security technique- Entity Authentication Part 4 : Mechanisms using a   cryptographic check function
ISO IEC-TR 18044: 2004
1389
Fr

10825-4.pdf
فناوری   اطلاعات - فنون امنیتی- الزامات آزمون برای ماژول های پنهانی
Information Technology –   Security technique- Entity Authentication Part 5 :  Mechanisms using Zero-knowledge techniques
ISO/IEC 24759:2008
1389
Fr

10825-5.pdf
فناوری   اطلاعات - فنون امنیتی - راهنما برای تولید پروفایل های حفاظتی و اهداف امنیتی
Information Technology –   Security technique- Entity Authentication Part 6 :  Mechanisms using manual data transfer
ISO/IEC TR 15446 : 2009
1389
Fr

10825-6.pdf